Apollo Portable Control Unit + 500mW, 810nm IR Laser Pinpoint Probe